Polityka Prywatności

Home / Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu
Użytkownicy serwisu internetowego mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony
prywatności. Synieriz Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo
udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.
Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako
RODO) w celu zapewnienia przez Synieriz Sp. z o.o. bezpieczeństwa danych osobowych
przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu oraz
innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.
Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Synieriz Sp. z o.o., adres
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, numer NIP: 5252750039, numer REGON: 380201801.
(dalej jako Administrator).
Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Administratora jest . Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu oraz za pośrednictwem wiadomości
e-mail .
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem
umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie
Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze
obowiązku prawnego - przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na
podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia
przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie
podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w
jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych
jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi
Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych ofertach.
I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że
Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem
wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w
rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on
prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Administrator informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed
wyrażeniem przez Użytkownika zgody.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie
korzystał z serwisu to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki
Polityki Prywatności.
II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
a. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika
Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest
pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:
 wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w serwisie
formularzowi kontaktowego,
 stworzenie przez Użytkownika własnego konta w serwisie,
 korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez
Administratora,
 kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy
technicznej.
b. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł
Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od
Użytkownika, tj.:
 poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług
Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz
otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania
działającego na urządzeniu Użytkownika,
 od brokerów danych, od których Administrator kupuje dane demograficzne jako
uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
 od dostawców usług, którzy dostarczają Administratorowi informacje na temat
lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,

 od partnerów, z którymi Administrator oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi
wspólnie działa marketingowe,
 z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry lub domeny
publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników
może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.
Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:
 Login name,
 Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i
nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 Adres do korespondencji,
 Adres strony internetowej,
 Nr telefonu,
 Adres poczty elektronicznej,
 NIP,
 REGON,
 IP komputera,
 Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu na stronie.
Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości
Użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym
gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej,
nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja
wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości
tekstowej.
Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie
oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia
technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść
wiadomości.
III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA
Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika
zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora. Zatem
poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego,
jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.
1. Usługi (wykonanie umowy)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz
autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych
przez Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić produkty lub usługi Administratora,
które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe
Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej
realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.
2. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez
Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w
spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail,
umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach
oferowanych usług, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push.
Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz
sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,
przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi
na jego skargi.
Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu
komentowania działalności, usług i produktów Administratora.
3. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu
dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w
przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem.
Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.
Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego
Użytkownika poprzez korzystanie z:
 danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
 danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora,
 informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.
Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi
stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.
Jednakże, w przypadku, gdy Użytkownik kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca
zostanie o tym poinformowany.
4. Poprawienie usług (prawnie uzasadniony interes Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań
analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług,
zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, zgromadzenia
większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu
możliwości biznesowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w
zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w
celu stałego poprawiania serwisu.
5. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania,
zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników
przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W
przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe
Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się
przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.
6. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora, Administrator
może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia
ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania
potencjalnych naruszeń zasad korzystania z usług Administratora.
7. Księgi rachunkowe (realizacja obowiązku ustawowego)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają
charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w
zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu
realizowanych odpłatnych usług.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców:
a. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu
w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym);
c. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np.
podwykonawcom usług Administratora;
d. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o
stosowną podstawę prawną.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru
dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień
prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie
mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez
Administratora. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako
podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres .
1. Prawo dostępu do danych
Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są
przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce - jest uprawniony do uzyskania
dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w
szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych
danych.
Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma
on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji
w całym zbiorze danych, który go dotyczy.
Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj.
Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych
danymi nieprawidłowymi.
W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić
dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego
oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
a. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.

4.Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku
skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której
dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w
następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu Użytkownika.

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
a. za zgodą Użytkownika lub
b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
c. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
d. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te
dane innemu administratorowi.
Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6. Prawo do sprzeciwu
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych
osobowych:
a. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi,
b. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile
jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
c. w uzasadnionym celu Administratora.
Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat,
istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.
7. Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8. Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (w tym profilowaniu)
Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój
technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z
usług internetowych.
Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych Użytkownika - w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie
przesłanki:
a. w pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
b. w drugiej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:
a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a
Administratorem;
b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu
podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności
i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika; lub
c. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić
efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu oraz
bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są
plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera
Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie
oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub
uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach
cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z
innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie
zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady
dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub
zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.
Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez Administratora technologii dostępne są
w Polityce cookies znajdującej się pod adresem .

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych
osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają
stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych
osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są
regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez
Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których
dostęp jest ściśle ograniczony.
2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to,
że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne
cele przetwarzania tych danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:
a. w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla
osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu;
b. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika - przez okres obowiązywania
umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
c. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
d. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych - przez
okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej
Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane
mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której
zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do
bazy danych ma jedynie Administrator.
3. Zmiany polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec
zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji,
zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie
Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej
lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi
zasadami Polityki Prywatności.
4. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w
celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz
drogą pocztową na adres Administratora.

color
http://www.syneriz.com/wp-content/themes/skudo-1/
http://www.syneriz.com/
#43b8de
style1
paged
Loading posts...
/home/syneriz/ftp/Syneriz_www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off